Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU

Drogi Kliencie!

Moim celem jest zawsze dostarczenie Ci Produktu jak najwyższej jakości i w jak najsprawniejszy sposób. Pamiętaj, że dane które przekazujesz podczas zamówień są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim. W każdym momencie masz prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy czy postanowień tego regulaminu. Wówczas wystarczy skontaktować się ze mną listownie za pośrednictwem adresu: PHENOMEN studio Łukasz Kruszewski, 719-153-08-52, 10-166 Olsztyn, ul. Kotańskiego 4/4). Jeżeli podczas procesu realizacji zamówienia cokolwiek budzi Twoje wątpliwości przewij czynność i poinformuj mnie o niepokojącym fakcie za pośrednictwem adresu kontakt@lukaszkruszewski.pl 

REGULAMIN SKLEPU1

Załącznik nr 1.  Zasady korzystania z kodów rabatowych.13

Załącznik nr 2.  Zasady zakupu produktów elektronicznych.14

§ 1. Definicja

 

Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Adres reklamacyjny:

PHENOMEN studio Łukasz Kruszewski, 719-153-08-52, 10-163 Olsztyn, ul. Kotańskiego 4/4.

 

Cennik dostaw –  zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajdujące się pod tym adresem

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod tym adresem

Dowód zakupu – faktura wystawione zgodna z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący – Zarówno Konsument, jak i Klient.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy realizowana przez spółkę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590, operatora serwisu płatności BlueMedia, szczególy pod tym adresem

Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.lukaszkruszewski.pl

Sklep (Serwis) – księgarnia internetowa działająca po adresem: www.sklep.lukaszkruszewski.pl

Sprzedający (Sprzedawca):

PHENOMEN studio Łukasz Kruszewski, 719-153-08-52, 10-166 Olsztyn, ul. Kotańskiego 4/4

KONTO BANKOWE: 87 1050 1807 1000 0091 2902 5111

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem Sklepu, poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Wada – zarówno wada fizyczna , jak i wada prawna.

Zamawiający – inaczej Kupujący tj. podmiot dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności;miejsce wydania rzeczy , dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§ 2. Zasady ogólne

 1. Sklep działający po adresem: www.sklep.lukaszkruszewski.pl jest prowadzona przez PHENOMEN studio Łukasz Kruszewski, ul. Kotańskiego 4/4, 10-166 Olsztyn, NIP 719-153-08-52 reprezentowana przez: Właściciela, Łukasza Kruszewskiego zwane jest dalej Sprzedawcą.
 2. Administratorem danych gromadzonych i przetwarzanych w ramach serwisu: www.sklep.lukaszkruszewski.pl jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie Sklepu.
 4. Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.sklep.lukaszkruszewski.pl kształtowały prawa i obowiązki Kupującego w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.
 5. Zamawiający w księgarni internetowej www.sklep.lukaszkruszewski.pl zwany Kupującym, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.sklep.lukaszkruszewski.pl lub składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. checkbox
 6. Sklep www.sklep.lukaszkruszewski.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu przez Kupującego zamawiającego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk i przepisów prawa/
 9. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§ 3. Informacje o produktach

 

 1. Ceny książek i innych produktów znajdujących się w księgarni internetowej Sprzedawcy są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w podsumowaniu zamówienia po wybraniu przez Kupującego  formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Kupujący może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy pod tym adresem
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przy czym odwołanie akcji promocyjnych, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 4. Zasady zamawiania i umowy

 1. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu można realizować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Sprzedający dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających księgarnię internetową z przyjmowania i realizacji zamówień Kupujących, na temat których zamieści stosowną informację na stronie internetowej www.sklep.lukaszkruszewski.pl.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność księgarni internetowej Sprzedawcy z oprogramowaniem Kupującego.
 4. Realizacja zamówień następuje w dni robocze, z wyłączeniem dni zamkniętych magazynu księgarni Sprzedającego (np. na czas przeprowadzenia inwentaryzacji, przerwy techniczne).
 5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu ;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy ;
 1. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę ”.
 1. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 2. Zamówienie za pośrednictwem Sklepu może być dokonane w jednej z dwóch form:
 3. a)    po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Kupującego, lub zalogowaniu – w przypadku Kupującego, który ma już konto w księgarni internetowej Sprzedającego,
 4. b)    bez zalogowania (szybkie zakupy). Ta forma zamówienia nie dotyczy zakupu e-booków.
 5. Dopuszcza się również złożenie zamówienia przez Kupującego poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem (nie dotyczy zakupu e-booków) adresu e-mail: kontakt@lukaszkruszewski.pl
 6. W przypadku złożenia zamówienia w trybie opisanym w pkt. 10 Kupujący podaje niezbędne dane do realizacji zamówienia: zamówione Produkty wraz z numerem ISBN danej pozycji, ilość zamawianych produktów: dane do korespondencji: imię, nazwisko lub firma, adres, adres e-mail, numer telefonu, wybrany sposób wysyłki towaru, sposób płatności.
 7. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 8. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas zamówienia.
 9. Realizacja zamówienia Kupującego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 10. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia oraz danymi niezbędnymi do dokonania płatności, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia. W przypadku braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową (zakładka Kontakt).
 11. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail fakturę dot. zamówienia oraz materiały uzupełniające do Produktu jeśli takowe są.
 12. Podczas składania zamówienia oraz komunikacji ze Sprzedającym, Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru

telefonu. Nieprawidłowo podane dane  mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5. Dostawa i formy płatności

 

 1. Płatności za zamówienie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro. 
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. W przypadku zamówień zagranicznych płatności są realizowane wyłącznie przy płatności przelewem.
 5. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego w zamówieniu (tj. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej, pocztą kurierską,  odbiór w Paczkomatach InPost), a jej koszty są określone w cenniku dostępnym pod tym adresem
 6. Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.
 7. Dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polski są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 8. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez Kupującego sposobu odbioru zamówienia. Szczegółowe dane dostępne są pod tym pod tym adresem
 9. Dokumentem potwierdzającym zakup jest faktura VAT.
 10. W przypadku powtórnej (nieuzasadnionej i/lub wynikającej z winy Kupującego) wysyłki, Kupujący ponosi dodatkowe koszty jej zrealizowania.
 11. Kupujący może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sprzedającego lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Księgarni internetowej www.sklep.lukaszkruszewski.pl

 

§ 6. Terminy realizacji zamówień

 1. Realizacja zamówień Kupującego następuje w dni robocze (z wyłączeniem dni zamkniętych magazynów księgarni internetowej zgodnie z §3 pkt. 4) i zwyczajowo wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego lub w momencie skompletowania przez Sprzedającego wszystkich zamówionych przez Kupującego produktów i/lub zaksięgowanej przez Sprzedającego pełnej opłaty za zamówienie.
 2. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po potwierdzeniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego (z zastrzeżeniem §3 pkt. 4 oraz §5 pkt.4).
 3. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się w karcie produktu, zaś termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu podanego wysyłki.
 4. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.30 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.30 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu od pkt. 1 do pkt. 4 nie dotyczą zakupu e-booków. Szczegółowe informacje w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
 6. W przypadku Produktów z działu „Zapowiedzi” lub „Przedsprzedaż” termin realizacji zamówienia podawany jest przy określonym Produkcie.

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na formularzu dostępnym pod tym adresem
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane Sprzedającemu drogą elektroniczną poprzez wysłanie skanu oświadczenia na adres e-mail: kontakt@lukaszkruszewski.pl Odstąpieniu od umowy może być również wysłane na adres: PHENOMEN studio Łukasz Kruszewski, 719-153-08-52, 10-166 Olsztyn, ul. Kotańskiego 4/4, z dopiskiem „odstąpienie od umowy”.
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Kupujący odsyła wraz z towarem dowód zakupu, wszystkie dokumenty oraz ewentualne gratisy.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jednakże jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Kupującemu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawie konsumenckim.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

§ 8. Reklamacje

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.
 2. Jeżeli po otrzymaniu Produktów, Kupujący stwierdzi wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową, ma prawo do reklamacji otrzymanego towaru.
 3. Reklamacje  należy  zgłaszać w formie pisemnej przesyłając na adres: PHENOMEN studio Łukasz Kruszewski,  719-153-08-52, 10-166 Olsztyn, ul. Kotańskiego 4/4 lub za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@lukaszkruszewski.pl
 4. W  zgłoszeniu  reklamacyjnym należy zawrzeć następujące informacje:
 1. imię i nazwisko Kupującego (nazwa firmy),
 2. tytuł reklamowanego produktu i jego ISBN,
 3. opis problemu (wskazać wady towaru itp.),
 4. dołączyć ksero lub skan dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon).
 1. Reklamacje uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz zagubienia przesyłek, będą respektowane tylko dla przesyłek, do których sporządzono protokół szkody w obecności osoby doręczającej paczkę lub gdy stwierdzono zaginięcie przesyłki.
 2. Okres rozpatrywania reklamacji to 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Sprzedający zastrzega jednak, iż w przypadku uszkodzeń powstałych z winy firmy kurierskiej nie gwarantuje on rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie (zgodnie z umową firma kurierska ma 30 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji).
 3. Sprzedający zobowiązuje się w przypadku uznania reklamacji przekazać tę informację Kupującemu drogą pisemną (na wskazany adres e-mail).
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść KupującegoSprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Przesyłka wysyłana do Sprzedającego, zawierająca reklamowane produkty musi zawierać:
 1. kompletny towar będący przedmiotem sprzedaży,
 2. dokument zakupu lub jego kopię.
 1. Towary  wysyłane do Sprzedającego należy starannie zapakować w sposób gwarantujący ich  bezpieczne dotarcie do celu.

§ 9. Dane osobowe i informacje uzupełniające

 1. Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Kupujących.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się na stronie Serwisu poświęconej polityce prywatności.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego – oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez Kupującego informacji przez Sprzedającego w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.).
 4. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) każdy zarejestrowany Kupujący ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W przypadku podania błędnego adresu e-mail Kupujący nie otrzyma wiadomości potwierdzającej rejestrację.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Sprzedającego na wskazany adres poczty elektronicznej oraz wskazany adres pocztowy.
 6. Kupujący rejestrując się, wyraża zgodę na nieodpłatne otrzymywanie treści o charakterze informacyjnym – Newsletterów, a także informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 7. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, o której mowa w pkt. 6, może być w każdej chwili usunięta poprzez wysłanie wiadomości z taką prośbą do Sprzedającego z konta mailowego podanego w „Moje Konto”. Kupujący może również cofnąć zgodę poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji (subskrypcja newslettera) w zakładce „Moje konto”. Cofnięcie zgody może skutkować niemożnością korzystania z konta Serwisu.
 8. Kupujący nie powinien naruszać praw innych użytkowników do korzystania ze Sklepu oraz korzystać ze Sklepu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
 9. Sklep dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania.
 10. Sklep z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Kupującego o takiej decyzji. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od powiadomienia o zmianach w Regulaminie, Kupujący nie usunie swojego Konta, wówczas Sklep przyjmuje, że zmiany te zostały przez Kupującego zaakceptowane.
 11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu,
 2. za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sklep przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
 3. korzystanie ze Sklepu przez Kupującego niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 4. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Kupującego;
 5. przerwy w świadczeniu Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Sklepu;
 6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sklepu;

 

 1. Sklep używa plików Cookie w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Kupujących. Kupujący może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików Cookie znajduje się w polityce prywatności
 2. Konto Kupującego może zostać zablokowane lub usunięte przez Sprzedającego w przypadku, gdy:
 1. Kupujący narusza Regulamin;
 2. okres „niezalogowania się” Kupującego do portalu przekroczył 12 miesięcy;
 3. Kupujący posiada więcej niż jedno konto;
 4. Kupujący ingeruje w struktury i zasoby serwisu;
 5. Kupujący nie zaakceptuje zmian wprowadzonych przez Sprzedającego w Regulaminie.
 1. Uwagi, zapytania i wnioski dotyczące działania Sklepu należy kierować do Sprzedającego na adres poczty elektronicznej: kontakt@lukaszkruszewski.pl

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Sprzedający  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.lukaszkruszewski.pl. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w momencie składania zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Załącznik nr 1.  Zasady korzystania z kodów rabatowych.

 1. Kody rabatowe uprawniają do skorzystania z upustu jedynie przy zakupach w księgarni internetowej sklepu www.sklep.lukaszkruszewski.pl
 2. Kodów rabatowych nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w księgarni.
 3. Kod może zostać wykorzystany tylko jeden raz (wj. subskrybenci biuletynu) przez jednego użytkownika księgarni.
 4. Kody pozwalają na uzyskanie rabatu na zakup książek, jednak wartość wynikająca z zastosowania kodu nie jest wymienna na pieniądze.
 5. Kody rabatowe uprawniają do zniżki dwojakiego rodzaju – wartościowe lub procentowe:
 1. wartość kodu rabatowego wyrażona w PLN to kwota brutto o jaką zostanie pomniejszona całkowita wartość brutto zamówienia*
 2. Wartość kodu rabatowego wyrażona w % to procent o jaki zostanie pomniejszona całkowita wartość brutto zamówienia*
 1. Czas trwania promocji jest określany indywidualnie dla każdej akcji promocyjnej.

Załącznik nr 2.  Zasady zakupu produktów elektronicznych.

§ 1. Definicje

Produkt – e-book.

E-book – elektroniczna wersja papierowej książki, której treść przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych, tablecie, smartfonie). Pliki z treścią książki mogą występować w postaci plików MOBI lub E-PUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez SKLEP

E-PUB – standard zapisu służący do publikowania e-booków. E-BOOK w tym formacie jest szczególnie polecany do odtwarzania na e-czytnikach, smartfonach lub urządzeniach o małych ekranach.

MOBI – format plików dla publikacji elektronicznych, alternatywny odpowiednik plików E-PUB. Wykorzystywany przez czytnik Kindle firmy Amazon oraz wiele innych urządzeń i programów.

WATERMARK (znak wodny) ‒ usługa polegająca na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Kupującego. Znak wodny to zabezpieczenie, który nie wpływa na wygodę korzystania z E-BOOKÓW.

MOJE PLIKI DO POBRANIA – pliki E-BOOK, które po zakupie są przechowywane na koncie Kupującego utworzonym przy rejestracji w Sklepie.

§ 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach zamieszczone są na stronie www.sklep.lukaszkruszewski.pl. Treści dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
 2. Zamówienia od Kupującego są przyjmowane przez wypełnienie formularza zamówienia za pośrednictwem Sklepu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Dokonywanie zakupów odbywa się za pośrednictwem Sklepu poprzez kartę Produktu..
 4. Kupujący powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi zamieszczonymi w karcie produktu oraz w regulaminie, opisem danego produktu, który zawiera oprócz danych podstawowych (metryczka), postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.
 5. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać: wyboru zamawianych produktów oraz wyboru sposobu płatności.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień oraz z e-maila zawierającego zakupiony produkt jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Kupującego (np. przepełniona skrzynka mailowa).

§ 3. Zabezpieczenia plików

 1. Każdy E-BOOK jest zabezpieczony technologią WATERMARK, dlatego kategorycznie zabrania się kopiowania plików oraz udostępniania osobom trzecim. Stosowanie zabezpieczenia typu WATERMARK jest niemożliwe do usunięcia przez użytkownika. Umożliwia łatwe zidentyfikowanie osoby, która nielegalnie rozpowszechnia zakupioną kopię publikacji.
 2. Każdy zakupiony plik może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę która go zakupiła, kopiowanie i rozpowszechnianie E-BOOKA stanowi naruszenie praw autorskich.
 3. Nabywca E-BOOKA ma prawo do przechowywania go na twardym dysku swojego komputera oraz innych nośnikach elektronicznych w celu zapoznania się z treścią utworu.

§ 4. Wymagania techniczne dla urządzeń elektronicznych niezbędne do współpracy ze Sklepem

 1. Sprzedaż Produktu może zostać skutecznie zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne.
 2. Kupujący przed zakupem Produktu powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza go odtwarzać, obsługuje format w jakim jest on zapisany:
 1. pliki MOBI – czytnik Amazon Kindle oraz tablet, smartphone, komputer PC/Mac z zainstalowana aplikacją do otwierania plików MOBI,
 2. pliki E-PUB – komputer PC/Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki E-PUB (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartphone, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww plików.

§ 5. Zasady sprzedaży plików elektronicznych

 1. Zamówienie obejmujące Produkty może obejmować dowolną ilość sztuk danego E-BOOKA. Składając zamówienie Kupujący powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego E-BOOKA.
 2. Realizacja zamówienia zawierającego E-BOOK rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
 3. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu dokonania płatności.
 4. Płatności za zamówienie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej można dokonać przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemu BlueMedia. W przypadku zamówień zagranicznych płatności są realizowane wyłącznie przy płatności przelewem.
 5. Wszystkie ceny E-BOOKÓW zamieszczone na stronie internetowej wskazanej w §2 pkt 1, podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 6. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin Sklep prześle Kupującemu, plik zawierający E-BOOK w wybranym przez Kupującego formacie lub w kilku formatach stanowiących pakiet (informacja na karcie produktu).
 7. Pobranie E-BOOKA wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w §6
 8. Sklep zastrzega że, o ile z opisu podanego przy danym E-BOOK na stronie Sklepu nie będzie wynikać nic innego, pliki zostały zabezpieczone systemem ochrony praw autorskich.

§ 6. Zasady odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) w każdym czasie jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone.
 2. Jeżeli E-BOOK został dostarczony do Kupującego, traci on prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm).

§ 7. Zasady korzystania z plików

 1. Zasady korzystania z E-BOOKA:
  • zakup upoważnia do korzystania z E-BOOKA przez Kupującego, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych,
  • z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm), Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego E-BOOKA, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
  • wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie czy inne rozpowszechnianie towaru lub jego fragmentów jest zabronione. Zakupiony towar nie może być przedmiotem dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 2. Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
  • pobrany E-BOOK jest uszkodzony,
  • pobrany E-BOOK nie uruchamia się, po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie)
  • pobrany E-BOOK nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny i w ciągu 12 godzin od dokonania płatności i zgłoszenia zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Kupującemu plik zawierający E-BOOK.
 3. W takim przypadku Kupujący powinien zgłosić reklamację zgodnie z par. 8 Regulaminu Sklepu.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep ponownie dostarczy zamówione pliki.